• Nghiên cứu chiến lược kinh doanh

  Công ty Nghiên Cứu Thị Trường TITA đã thực hiện thành công rất nhiều dự án lớn về U&A, lối sống, phân khúc thị trường … nhờ vào phân tích hay cung cấp những giải pháp chiến lược, cách tiếp cận hợp lý, đặc biệt trong những ngành hàng nhạy cảm. Vì vậy, chúng tôi đã trở thành đối tác để thực hiện những dự án lớn của những công ty toàn cầu.

   

  • Nghiên cứu hành vi & thái độ (U&A)
  • Phân khúc thị trường (Segmentation)
  • Nghiên cứu lối sống (Lifestyle)
  • Và những loại hình khác …
  whytitacontent