• Đo lường mức độ hài lòng

  Sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận phù hợp với nhu cầu của mỗi khách hàng và cung cấp những thông tin đáng tin cậy & sâu sắc về mức độ hài lòng của khách hàng, nhân viên với công ty.

   

  Đề xuất những khuyến nghị, giải pháp theo thứ tự ưu tiên gắn liền với các vấn đề đang ảnh hưởng đến tình trạng, thành tích của doanh nghiệp nhằm nâng cao mức độ hài lòng.

  Vì vậy, TITA được tin tưởng & trở thành đối tác thực hiện nhiều dự án thường niên về đo lường mức độ hài lòng cho nhiều doanh nghiệp lớn.

  • Mức độ hài lòng khách hàng
  • Mức độ gắn kết nhân viên
  • Mức độ hài lòng người đi mua sắm.
  whytitacontent